Doktr.nl

Wat is Doktr?

inlogDoktr.nl is de online oplossing waarmee je als patiënt en als behandelaar met elkaar een veilig, overzichtelijk en laagdrempelig online gesprek kunt voeren. Na het inloggen op het digitale spreekuur is het voor een patiënt mogelijk om openstaande vragen te zien of bijvoorbeeld een bericht te sturen aan een van zijn behandelaars. De behandelaar kan vervolgens reageren wanneer het hem uitkomt.

Een groot voordeel van Doktr.nl is dat er tijdens het online spreekuur vragenlijsten en folders meegestuurd kunnen worden, die via het systeem ingezien en ingevuld kunnen worden. Patiënten vullen de vragenlijsten thuis in, wanneer het hen uit komt. Hierdoor heeft de behandelaar al veel informatie over de patiënt wanneer er daadwerkelijk een afspraak volgt. Dit betekent veel tijdswinst en tijdens het consult ruimte voor hetgeen écht belangrijk is: het probleem van de patiënt en de kennis van de arts!

Afbeelding3

Het is mogelijk om tegelijkertijd gesprekken te voeren met verschillende behandelaren of (als behandelaar) met verschillende patiënten.

Daarnaast is het altijd mogelijk de reeds gevoerde gesprekken na te lezen. Zo blijft de informatie bewaard, kan het worden teruggelezen en beklijft het 100%!

Afbeelding1Gegevens delen

Het kan gebeuren dat het handig is om even met een collega-behandelaar te overleggen; Om een uitslag van een onderzoek beter te kunnen uitleggen, of om een beter behandeladvies te kunnen geven. Als behandelaar is het mogelijk om vanuit Doktr.nl een intercollegiaal consult aan te vragen; Een overleg over de patiënt, met collega’s. De patiënt wordt geïnformeerd dat er extern overleg plaats vindt en dat meerdere mensen meedenken, maar ziet het gesprek niet. De behandelend arts deelt de resultaten van het gesprek natuurlijk wel met de patiënt.

ls een vraag afgerond en voldoende beantwoord, dan sluit de arts het gesprek af. Als de patiënt daarna een nieuwe vraag heeft, wordt er een nieuw gesprek gestart. Oude gesprekken zijn altijd terug te vinden voor patiënt en de behandelaar waarmee een gesprek gevoerd is.

 

Als ik een MRI-afspraak wil plannen, dan voeg ik onze coördinator toe aan het gesprek en wordt het direct gepland en geregeld, inclusief bevestigingsbrief en routebeschrijving!

Expert De Prostaatkliniek