Doktr.nl

Welkom bij Doktr.nl

01_patient_wacht2Doktr.nl is hét platform waarmee patiënten en zorgverleners met elkaar kunnen communiceren via tekstberichten.

Online, altijd na te lezen, net zo makkelijk als email, maar dan beveiligd!

Vanuit één omgeving kan de patiënt in eigen tijd zijn of haar zorg ‘organiseren’ en gesprekken voeren met alle aangesloten zorgverleners. De zorgverlener kan verregaande structuur in het contact aanbrengen, standaard antwoorden gebruiken, vragenlijsten maken en het gebruik aanpassen aan de eigen omgeving.

Doktr.nl – 3.8.5 en 3.8.6

We bouwen door aan Doktr.nl! Inmiddels zijn we bij versie 3.8.6, met nog meer nieuwe functies en verbeteringen. Zo hebben we op eenvoudige wijze inmiddels Skype geïntegreerd, zijn nieuwe reacties beter zichtbaar, kun je een onderwerp toevoegen aan een nieuw gesprek en slimmer overdragen!

Weten wat we precies aangepast hebben? Kijk bij onze releasenotes voor alle informatie!

Nieuwe versie Doktr.nl (3.8.1)

Vanmiddag (23-12) is er een nieuwe versie van Doktr.nl (3.8.1) in productie gegaan!

In deze versie zijn een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd en een aantal kleine problemen opgelost. Een belangrijke nieuwe functie is de mogelijkheid om gesprekken ‘af te handelen’.

Afhandelen

afhandelenAls er na een laatste reactie van u of van uw patiënt (voorlopig) geen actie meer nodig is, dan is het mogelijk om het gesprek af te handelen. Deze optie staat aan de linkerkant van het scherm, onder ‘overdragen’.

Door een datum te kiezen en op opslaan te klikken, verdwijnt het gesprek uit de actieve gesprekkenlijst. Deze is vervolgens op te zoeken door een vinkje te zetten voor de optie ‘Afgehandeld’ in het gesprekkenoverzicht.

Een gesprek heeft dan de status ‘Afgehandeld (open)’.
afhandelen-2

Wanneer de patiënt op een later moment (alsnog) een reactie geeft in dit gesprek, dan komt deze weer terug in uw actieve gesprekkenlijst. Indien u een nieuwe reactie geeft in dit gesprek is het ook weer actief.

Hiermee is het mogelijk om in het gesprekkenoverzicht beter overzicht te houden op welke gesprekken nu wél of geen actie behoeven, zonder dat u eerste alle gesprekken met status ‘reactie behandelaar’ moet doorlopen.

De overige wijzigingen in deze versie (3.8.1) kunt u hier terugvinden in ons klantportaal.

Verhuizing Doktr.nl

De afgelopen periode hebben we van zorgverleners en patiënten veel positieve geluiden over Doktr.nl gehoord. We zijn blij dat we zo’n goede oplossing kunnen bieden voor het voeren van gesprekken via een veilige en gestructureerde online omgeving. Er zijn ook steeds meer instellingen, zorgverleners, patiënten en inmiddels ook consumenten die hun weg vinden naar ons platform om daar hun (medische) vragen te stellen aan hun behandelaar of ziekenhuis.

Verbeteringen

Reden voor ons om er voor te kiezen de infrastructuur die onder Doktr.nl ligt drastisch te gaan verbeteren. Dat heeft het afgelopen jaar geresulteerd in een aantal wijzigingen waar u niets van heeft gemerkt. Zo zijn er security-checks uitgevoerd, hebben we meer (en andere) capaciteit in ons ontwikkelteam en worden er vaker kleine releases gedaan met functionele verbeteringen aan de applicatie.

Nieuwe locatie

Een van de aanpassingen die (helaas) niet ongemerkt voorbij kan gaan is het verhuizen van de applicatie naar een nieuwe omgeving. Doktr.nl zal dit weekend gaan verhuizen naar de hosting-centers van VANAD ENOVATION, waarmee we een stap maken naar een snellere, meer gecertificeerde en nog veiligere omgeving voor onze software.

Op deze nieuwe locatie gaan we verder met het bouwen aan Doktr.nl en aan de functies die Doktr.nl hét pakket maken om veilig, eenvoudig én gestructureerd met patiënten en/of andere zorgverleners te communiceren.

Helpdesk Doktr.nl

Heeft u vragen over het gebruik van Doktr.nl? Moeite met inloggen, of het gesprek activeren? Kijk dan op onze servicedesk pagina’s bij de veelgestelde vragen, of stel een vraag aan onze helpdesk.

Kijk op ons servicecenter: https://doktr.zendesk.com

 

Google Analytics cookies uitschakelen.