Doktr.nl

Wat is Doktr?

Doktr.nl is de online oplossing waarmee je als patiënt en als behandelaar met elkaar een veilig, overzichtelijk en laagdrempelig online gesprek kunt voeren.

Via Doktr.nl kunnen patiënten door de behandelaar uitgenodigd worden voor een beveiligd gesprek. Het is voor een patiënt mogelijk om, na inloggen, openstaande gesprekken te zien of bijvoorbeeld een bericht te sturen aan een van zijn behandelaars. Door het gebruik van tekstberichten kan de behandelaar vervolgens reageren wanneer het hem of haar uitkomt.

Met Doktr.nl kunnen ook vragenlijsten en bijlages, als foto’s en folders, verstuurd worden. Daarnaast is het contact te structureren om deze optimaal de zorg te laten ondersteunen. Dit betekent veel tijdswinst en tijdens het consult ruimte voor hetgeen écht belangrijk is: het probleem van de patiënt en de kennis van de arts!

Het is mogelijk om tegelijkertijd gesprekken te voeren met verschillende behandelaren of (als behandelaar) met verschillende patiënten.

Daarnaast is het altijd mogelijk de reeds gevoerde gesprekken na te lezen. Zo blijft de informatie bewaard, kan het altijd terug worden gelezen. Ook wanneer een gesprek afgesloten is.

Consultatie

Wanneer er met een collega-behandelaar overlegd moet worden is het mogelijk om vanuit Doktr.nl een consult aan te vragen; Om een uitslag van een onderzoek beter te kunnen uitleggen, of om een beter behandeladvies te kunnen geven. Dit kan via de module “Intercollegiale consultatie” binnen Doktr.nl. Ga naar: Intercollegiale consultatie

Als ik een MRI-afspraak wil plannen, dan voeg ik onze coördinator toe aan het gesprek en wordt het direct gepland en geregeld, inclusief bevestigingsbrief en routebeschrijving!

Expert De Prostaatkliniek

Groepsgesprekken

Via de module Groepsgesprekken in Doktr.nl is het mogelijk om met meerdere personen tegelijk een gesprek te voeren. Zo kunnen naast de patiënt en de behandelaar ook andere zorgverleners en bijvoorbeeld mantelzorgers onderdeel uitmaken van het gesprek. Ga naar: Groepsgesprekken

 

 

Google Analytics cookies uitschakelen.