Doktr.nl

Veiligheid

Uiterst belangrijk bij Doktr.nl is de veiligheid: Veilig, omdat het medische informatie betreft, waarvan we absoluut zeker moeten zijn dat het niet in verkeerde handen valt. Veilig, omdat u er verzekerd van moet zijn dat er niemand meeleest met de gesprekken.

Om te zorgen dat Doktr.nl veilig is en veilig blijft, houden we continue de stand van zaken in de gaten. We grijpen direct, wanneer er sprake zou kunnen zijn van een hackpoging of digitale inbraak.
Het datacentrum waarop Doktr.nl draait, is ISO 27001 gecertificeerd, waarmee het voldoet aan de standaard voor informatiebeveiliging.

We hebben gekozen voor een inlog middels gebruikersnaam en wachtwoord, aangevuld met een authenticatiecode die u via SMS ontvangt. Deze twee ‘deuren’, gecombineerd met hoogwaardige technologie in de applicatie, maken dat uw gegevens veilig zijn in Doktr.nl.

Maar, omdat je pas écht zeker weet of een applicatie veilig is als je er een inbreker op afstuurt, laten we periodiek de veiligheid testen door een onafhankelijk gespecialiseerd bureau: ItSec. Deze officiële hackers hebben Doktr op alle mogelijke manieren aangevallen om zwakke plekken in de beveiliging op te sporen. Daaruit bleek dat de beveiliging van Doktr.nl uitstekend in orde was. Mocht u dat willen, dan sturen wij u natuurlijk graag een kopie van het meest recente rapport.

Wat is SSL?

SSL, of eigenlijk TLS, herkenbaar aan HTTPS voor de url (‘groene balkje’), is een techniek waarmee de verbinding tussen de bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. SSL werkt twee kanten op. Een SSL verbinding zorgt ervoor dat men niet kan meelezen met wat je naar de website verstuurt. Maar het voorkomt ook dat informatie die naar de website verstuurd wordt, of vanaf de website verzonden wordt, aangepast kan worden.