Doktr.nl

Doktr.nl voor Zorgverleners

Via Doktr.nl kunt u gemakkelijk, online en veilig berichten versturen naar uw patiënten of collega’s, wanneer het u uitkomt.

Vooraf opgemaakte standaardteksten leveren u veel tijdwinst op. Daarnaast is Doktr.nl en het contact met de patiënt verregaand te structureren naar uw wensen. Hiermee kan Doktr.nl voor iedere organisatie en ieder zorgproces het delen van informatie optimaliseren.

Veel vragen van patiënten kunt u online beantwoorden, waardoor u niet alle patiënten daadwerkelijk hoeft te zien. U kunt bijlages verzenden (foto’s, folders etc.) of de patiënt vragenlijsten in laten vullen. Zo heeft u vóór het consult al helder beeld van de medische klachten en kunt u, indien nodig, ruggespraak houden. De tijd dat de patiënt in uw behandelkamer is, kan daardoor veel efficiënter worden gebruikt.

Van ieder nieuw bericht in Doktr.nl kunt u een e-mailnotificatie krijgen en het Doktr-gesprek kan vervolgens gemakkelijk in uw HIS of EPD gezet worden.

In Doktr.nl worden zo veel mogelijk gestandaardiseerde vragenlijsten opgeslagen.

Door het opslaan van gestandaardiseerde vragenlijsten bouwen we een grote database op, die voor alle aangesloten behandelaren toegankelijk is. Deze kunnen meegestuurd worden binnen Doktr.nl of als vragenlijst op een internetsite geplaatst worden.

Een bijkomstig voordeel is de mogelijkheid om informatie te verzamelen voor medisch- of wetenschappelijk onderzoek.

Intercollegiaal overleg

Indien nodig kunt u via Doktr.nl overleggen met collega’s. Via onze GUIDE-module is het eenvoudig om een ander zorgverlener, mantelzorger of bijvoorbeeld familielid te raadplegen. U kunt vervolgens het resultaat gemakkelijk aan de patiënt doorgeven. Ga naar: Intercollegiaal overleg

Groepsgesprek

In samenwerking met DementieNet en het RadboudUMC Alzheimer Centrum is het Groepsgesprek ontwikkeld. Hiermee kunnen meerdere personen binnen één gesprek, veilig en overzichtelijk informatie delen. Of dit nu met collega’s binnen een online-MDO is, of met de patiënt en zijn of haar zorgverleners om contact te onderhouden. Ga naar: Groepsgesprek

Machtigen

Voor patiënten is het mogelijk om iemand te machtigen om mee te lezen. Bijvoorbeeld hun partner, een ouder, een kind of bewindvoerder.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor behandelaren om een collega te machtigen, bijvoorbeeld binnen een waarneming. Dit wordt tevens gedaan wanneer twee zorgverleners aan één patiënt gekoppeld zijn, bijvoorbeeld: een behandelaar en iemand van de diagnostische afdeling.

09_dokterEen voorbeeld van Doktr.nl:

  • Een patiënt maakt zich zorgen over zijn prostaat en stelt zijn vraag, via Doktr.nl, aan de experts van De Prostaatkliniek.
  • De arts vraagt meer gegevens.
  • De patiënt geeft informatie.
  • De arts besluit een MRI te adviseren
  • De patiënt wil graag weten waar hij aan toe is en wil het liefst op korte termijn een MRI laten maken
  • De arts betrekt de vaste contactpersoon van de Radiologiepoli van het RadboudUMC in Nijmegen  bij het gesprek
  • De polimedewerkster stelt een datum voor en stuurt informatie en een vragenlijst mee
  • De patiënt stuurt de antwoorden op en bevestigt de afspraak
  • Als er verder geen vragen hieromtrent zijn, wordt dit gesprek afgesloten.

Neem voor meer informatie contact met ons op

Actuele ontwikkelingen

Doktr.nl sluit aan op de actuele ontwikkelingen in de zorg, zoals een speciale module voor de screening van GGZ-patiënten in de 1e lijn, of het uitvragen en verwerken van PROM’s (Patient Reported Outcome Measurement). Daarnaast vinden er continue verbeteringen plaats aan het systeem, om Doktr.nl nog beter aan te laten sluiten op uw dagelijkse praktijk!

 

Artsen uit deze ziekenhuizen gebruiken Doktr.nl

Google Analytics cookies uitschakelen.